Školský podporný tím

Školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy a pracujú nielen s deťmi/žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a ďalšími odborníkmi. 

Stretnutie si s nami môžete dohodnúť vopred mailom alebo telefonicky v čase konzultačných hodín alebo v inom čase po vzájomnej dohode.

Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD., školská psychologička

E-mail: psycholog@skolaufilipa.sk, tel. č. 0907 785 015

Konzultačné hodiny: utorok, štvrtok a piatok 14:00 – 15:30

Hlavným cieľom práce školského psychológa je podpora psychického zdravia a optimálneho vývinu osobnosti žiaka, ako aj celkovo zdravej klímy školy. Okrem poradensko-konzultačnej činnosti s rodičmi či učiteľmi a psychoterapeutickej pomoci deťom do jeho odbornej činnosti patrí:

  • preventívna činnosť - pomoc pri vytváraní takých podmienok v škole, ktoré predchádzajú vzniku rôznych druhov problémov a ťažkostí, realizovanie besied alebo preventívnych programov zameraných na konkrétne témy: ako sa efektívne učiť, ako predchádzať vzniku závislostí, ako zvládať stres a záťaž ...
  • skupinové diagnostika v triede - sociálne vzťahy, klíma triedy, spokojnosť žiakov so školou ...
  • individuálna orientačná diagnostika s využitím psychologických a pedagogických diagnostických metód (schopnosti, záujmy, osobnostné vlastnosti, identifikovanie príčin problémov v učení alebo správaní žiaka) – v tomto prípade rodič vyplní Súhlas so psychologickým vyšetrením
  • poradenstvo a individuálna podpora žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): hľadanie vhodných metód a foriem vyučovania pre konkrétneho žiaka, vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, návrh ďalších opatrení v rámci diagnostiky a ďalšej odbornej starostlivosti, 
  • koordinácia pedagogických asistentov, odborné vedenie, informovanie učiteľov a pedagogických asistentov o nových poznatkoch a súčasných trendoch inkluzívneho vzdelávania.

  Pedagogickí asistenti:

Mgr. Monika Daučíková – asistent.daucikova@gmail.com, Konzultácie: pondelok 13:30 – 15:00

Mgr. Lucia Mitterpach – asistent.mitterpach@gmail.com, Konzultácie: pondelok 13:30 – 15:00

Mgr. Katarína Očenášová – ocenasova.katarina@gmail.com, Konzultácie: pondelok 13:30 – 15:00

Pedagogickí asistenti vytvárajú rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci s odbornými zamestnancami. Pomáhajú žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Hľadajú účinné stratégie na rozvoj potenciálu všetkých detí, pomáhajú všetkým žiakom podľa toho, ako a kedy to potrebujú. Venujú sa žiakom s bariérami (ŠVVP ale aj iné), flexibilne si s učiteľom delia prácu s triedou alebo procesmi, podieľajú sa na vytváraní pomôcok pre žiakov, individualizovaných úloh atď.