ZRPŠuF

Občianske združenie “Združenie rodičov a priateľov Školy u Filipa“  vzniklo v roku 2005, krátko po vzniku školy, z iniciatívy niekoľkých rodičov. Názov občianskeho združenia zvádza k tomu, aby ste si predstavili ZRPŠ, ako si ho pamätáte z vašich školských čias. Povinné stretnutia, členské príspevky....

Nie. My sme dobrovoľné občianske združenie, ktorého činnosť sa odvíja v súlade s cieľom školy byť školou rodinného typu. Členmi nie sú automaticky všetci rodičia detí zo ŠuF (ako to býva bežné v „tradičných“ ZRPŠ), ale tí, ktorí chcú prispievať k tvorbe komunity škola-rodina.  Našou snahou je vytvárať možnosti a ponúknuť  spoločné aktivity pre rodičov a deti a zároveň vytvoriť priestor na naše vzájomné stretávanie sa a spoznávanie. 

Prvým cieľom združenia je ponúkať deťom spoločne s ich rodičmi a ostatnými členmi, možnosť prežívať záujmové aktivity, ktoré sú relaxačného charakteru. Zatiaľ sme absolvovali niekoľko vydarených spoločných poznávacích aj zážitkových výletov do rôznych končín stredného Slovenska. Niektoré akcie sa stretli s takým ohlasom, že sme ich zaradili do pravidelného programu. Medzi ne patria napríklad jesenná Šarkaniáda, či Zimná olympiáda. Ekologicky ladíme akcie čistenie Laskomerskej doliny, či zakladanie arboréta v Malachove a tiež pravidelný zber papiera. Náš nový školský areál nám teraz ponúka nové možnosti na aktivity v prírode. MDD tradične spájame s varením gulášu a so športovo-zábavnými aktivitami  - v posledných rokoch sa nám veľmi osvedčil splav Hrona. Keďže sme už pomerne veľká škola, je niekedy ťažké zladiť na akciách záujmy prváčikov aj deviatakov, preto sa snažíme presunúť ťažisko akcií do jednotlivých tried a zbližovať komunitky v triedach. Každopádne, ak sa pridáte k nám, isto nebudete sklamaní.

Druhým cieľom združenia je právo prijímať 2 % zo zaplatenej dane a inak získavať financie cez rôzne granty. Prostredníctvom nás škola získala niektoré granty, o ktoré by nemohla žiadať súkromná škola žiadať, OZ však áno.

Oprávnenými príjemcami 2 % z dane z príjmu sme boli prvýkrát v roku 2007. Väčšinu finančných prostriedkov poskytujeme Škole u Filipa na jej rozvoj, s presným určením, na aký účel budú použité. Možnosti na ich použitie si určuje škola, v súlade so stanovami občianskeho združenia a s podnetmi rodičov. Čiastočne sú tiež financie získané z 2 % použité na akcie OZ.

V roku 2015 sme za zdaňovacie obdobie 2014 prijali 6186,15 eur, ktoré boli použité na nákup pomôcok na chémiu a fyziku a tiež na vybudovanie špecializovaného laboratória v nových priestoroch školy. V roku 2016 ste nám za zdaňovacie obdobie 2015 darovali 6277,48 eur, ktoré budú takmer kompletne použité na pokrytie nákladov s rekonštrukciou a vybavením nových priestorov školy (malá telocvičňa a pod.). Ďakujeme veľmi pekne a veríme, že nám svoju priazeň zachováte. Ak sa stanete členom OZ, môžete o použití 2 % spolurozhodovať.

Tretím cieľom združenia je stať sa partnerom a pomocníkom školy pri organizovaní ich bohatej činnosti. Naše pani učiteľky majú veľa rôznych nápadov na aktivity a akcie s deťmi a dobre im padne, keď im pri nich podáme pomocnú ruku. 

Orgánmi OZ sú zhromaždenie, predseda, rada a revízor. OZ má trojčlennú radu vrátane predsedu. Najvyšším orgánom OZ je Zhromaždenie, ktoré okrem iného rozhoduje o použití finančných prostriedkov z 2 %, o činnosti združenia a o rozpočte.

V prípade, že vás ciele združenia oslovili, máte kopec nápadov a chuť urobiť niečo správne budeme radi ak sa pridáte medzi nás.
Ďakujeme a tešíme sa na vás :-)