Školský parlament

Školský parlament

Školský parlament je iniciatívny a pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole. Jeho poslaním je riešenie výchovno - vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadania spoločných postupov v organizovaní mimoškolských činností žiakov, alebo na zlepšovanie vzájomných vzťahov v škole. Spolupracuje s vedením školy, so žiakmi aj s učiteľmi školy.

Tvoria ho zástupcovia tried od štvrtého ročníka až po deviaty. Žiaci tretieho ročníka sa zúčastňujú zasadnutí ako pozorovatelia. 

  • Predseda školského parlamentu: Adam Kosa (Hviezdy)
  • Podpredseda školského parlamentu: Hana Gálová (Vlny)
  • Členovia:

Katarína Kováčová, Juraj Kováčik, Ondrej Mojš (zástupcovia za triedu Plavba)
Matej Salaj, Tatiana Barcajová, Melissa Podkonická (zástupcovia za triedu Dobrodružstvo)
Tomáš Divulit, Hana Kubíny, Tereza Bartková (zástupcovia za triedu Enti)
Maja Gálová, Sebastián Fekiač, Eliška Šebestová (zástupcovia za triedu L.A.)
Lucia Sirági, Hana Gálová, Jakub Kováčik (zástupcovia za triedu Vlny)
Adam Kosa, Teodor Lunter, Martin Kráľovič (zástupcovia za triedu Hviezdy)

No čom pravidelne pracujeme :)

  • Konzultujeme návrhy spolužiakov a spolužiakčok, ktoré prinášajú zástupcovia tried
  • Podieľame sa na príprave školských akcií (Mikuláš, ŠuFEx, ...)

  • Zastrešili sme aktivitu na návrhy školského Maskota, návrh na riešenie zariadenia vestibuly
Text

Čo sa nám podarilo :)

  • Podarilo sa nám vyjednať niektoré zmeny v školskom poriadku.
  • Iniciovali sme  projekt ,,Skrinky”,  ktorý sa zrealizoval  s pomocou zástupcov rodičov a Rady školy.

Text

Realizovali sme projekty: 

  • Moving space  - Pohybovo-učiace sa zóny v interiéri školy 
  • Teen space - úprava verejných  priestorov školy, workoutové ihrisko