Prijímacie skúšky na SŠ

Kariérne poradenstvo a prijímacie skúšky na stredné školy (SŠ)

Žiakov našej školy vedieme od 1.ročníka k vlastnej aktivite, zodpovednosti a iniciatíve, rozvíjame ich osobnosť a záujmy. Vo vyšších ročníkoch sa venujeme špecificky témam z oblasti kariérnej výchovy ako je najlepší osobný výkon, sebaúcta, iniciatíva, organizácia, vytrvalosť, odolnosť či kritické myslenie.

V 9. ročníku majú možnosť absolvovať naši žiaci priamo v škole diagnostiku študijných predpokladov (psychologické vyšetrenie prebieha v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v BB, časový rozsah 4 hodiny). Výsledky diagnostiky konzultuje so žiakmi školská psychologička, zvyčajne bývajú prítomní aj rodičia.

Harmonogram v školskom roku 2023/24

September - základné informácie na úvodnom rodičovskom stretnutí
Október -  Diagnostika študijných predpokladov pre žiakov 9. ročníka
Október - december - prebiehajúce DOD na stredných školách (individuálne)
Január - vyhodnotenie diagnostiky študijných predpokladov (individuálne konzultácie so školskou psychologičkou)
Február - rodičovské stretnutie s podrobnými informáciami ohľadom podania prihlášky na stredné školy -  dňa 8. 2. 2024
Marec - podávanie prihlášok na SŠ  do 20.3.2024;  Testovanie9 - 20.3.2024
Apríl - náhradný termín: Testovanie9 - 4. 4. 2024
Máj
-  prvé kolo prijímacích skúšok (prvý a druhý termín); 
Jún - druhé kolo prijímacích skúšok (v prípade neprijatia na žiadnu SŠ v prvom kole)

Prihlášky

Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie cez Edupage, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

  • najviac dva netalentové odbory,
  • najviac dva talentové odbory.

Poradie  záujmu  je  informačné  pre  riaditeľov  základných  škôl  a stredných  škôl, uchádzač  stále  bude  mať  možnosť  potvrdiť  rozhodnutie  o prijatí  na  vzdelávanie  v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy elektronicky do 20.3.2024.

Termíny konania prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky 1. kolo:

1. termín: 2.5. alebo 3.5. 2024
2. termín: 6.5. alebo 7.5 .2024

Prijímacie skúšky 2. kolo:   

18.6. alebo 19.6.2024

„Talentové skúšky“ (overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania)

1. termín: 26.4. – 30.4.2024
2. termín : 9.5. – 13.5.2024 

Stredné športové školy

- overenie športového výkonu v termíne 25.3. - 19.4.2024

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva školstva SR tu.

Termín na podanie vyplnenej prihlášky

Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory) určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Termín je do 20.3.2024.

Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej  športovej  škole,  je  nutné  zaslať  v čo  najskoršom  termíne od  ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu.

Výsledky prijímacích skúšok

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

 Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ako podať prihlášku pomocou Edupage

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u1685/u646

https://help.edupage.org/?p=u38/u1685&lang_id=2