Hodnoty

Text
  • Dieťa sa od narodenia prejavuje ako aktívny jedinec s túžbou poznávať svet okolo seba, treba pre neho cieľavedome vytvárať také prostrediektoré ho motivuje k aktívnemu učeniu sa prostredníctvom činnosti.
  • Individuálny prístup a orientácia na osobnosť žiaka. 
  • Pozitívne vnímanie seba i okolitého sveta - veríme, že pocit vlastnej hodnoty priamo motivuje človeka k výkonu („rastie to, čomu venujeme pozornosť" - preto si viac všímame pozitíva)
Text
  • Orientácia na všeľudské hodnoty - výchova k vnútornej slobode, k hľadaniu vlastnej identity, poznaniu a prijatiu zodpovednosti, k schopnosti rozhodovať sa, hľadať správne riešenia, k sociálnej orientácii v zmysle tolerantnosti, trpezlivosti voči iným ľuďom, k ich životu a kultúre, spolupatričnosti. 
  • Orientácia na samostatné, kritické a tvorivé myslenie a na utváranie a presadzovanie vlastného názoru. („čo môže urobiť žiak, nesmie urobiť učiteľ")
  • Dôraz na spoluzodpovednosť rodiny za výsledky školskej výchovy a vzdelávania detí za predpokladu, že má väčšie právo zasahovať do ich organizácie a procesu vyučovania. 
Text
  • Učiteľ nevyučuje v tradičnom slova zmysle. Riadi a organizuje činnosť žiakov tak, že pripravuje podmienky pre ich činnosť. („Učiteľ otvára dvere, vojsť musí žiak sám.") Pomáha žiakom dosiahnuť výchovno-vzdelávací cieľ prostredníctvom jasne formulovaných očakávaní (ako ich dosiahnuť). V očakávaniach vyjadruje svoju vieru v schopnosti žiakova umožňuje im dosiahnuť cieľ ľubovoľným spôsobom. Ciele realizuje a dosahuje prostredníctvom rôznych rolí a stanovených pravidiel.