Projekty

Zelená škola

Zelená škola

Ide o účasť v environmentálnom výchovno-vzdelávacom programe, ktorého cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a prostredníctvom fungovanie Kolégia na škole priniesť do života školy reálne zmeny vo fungovaní aj vyučovaní na vybrané témy. Pre úspešnú realizáciu programu je potrebná participácia učiteľov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a samozrejme žiakov. Hlavnou úlohou je vytvoriť priestor pre program Zelená škola vo výučbe aj každodennom chode našej školy, učiť viac vonku a prepájať učenie s bežným životom.

Živá knižnica

Živá knižnica

Prostredníctvom spolupráce s Amnesty International si v rámci tohto projektu môžeme “požičať” osoby so zaujímavým životným príbehom, s ktorými by sme sa v reálnom živote pravdepodobne nikdy neporozprávali: Žiaci majú možnosť spýtať sa ich na všetko, čo ich zaujíma. Živá knižnica napomáha k prekonaniu strachu z neznámeho, búra zažité stereotypy a dáva možnosť získať vlastné skúsenosti. Z ponuky kníh si môžeme vybrať osobnosti rôzneho etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, náboženstva, povolania alebo životného štýlu. Žiaci tak získajú bezprostrednú skúsenosť so živými knižkami.

Roots & Shoots

Roots & Shoots

(projekt nadácie Green Foundation  - www.rootsandshoots.org)

Projekt je zameraný na starších žiakov s cieľom podnecovať ich záujem o problémy svojho okolia, učiť ich vytvárať si svoje vlastné projekty a prinášať skutočné riešenia. Zároveň z nich vychovávať súcitných lídrov a nositeľov pozitívnych zmien. Dôležitou súčasťou je celonárodná žiacka konferencia, na ktorej sa stretávajú všetky školské tímy, aby odprezentovali svoje projekty realizované pre vybranú komunitu.

,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

(národný projekt)

Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. V rámci projektu môže škola prijať na dve novovzniknuté miesta špeciálneho pedagóga a pedagogického asistenta, ktorí budú súčasťou Inkluzívneho tímu a budú prispievať k individualizácii výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

ExpEdícia

ExpEdícia

Cieľom vzdelávacieho programu ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj je porozumieť princípom rozvoja komplexnej prírodovednej gramotnosti a prispôsobiť tomu charakter vyučovania. Ide o koncepciu vzdelávania, ktorá kladie dôraz na aktívne objavovanie žiakmi a prirodzené medzipredmetové presahy. Žiaci si týmto spôsobom systematicky rozvíjajú:

  • hlbšie porozumenie prírodovedných javov a súvislostí,
  • spôsobilosti vedeckej práce potrebné aj v bežnom živote,
  • vedecké myslenie,
  • prírodovedné postoje.

Vzdelávanie prebieha prostredníctvom induktívne ladených aktivít, ktoré umožňujú deťom hľadať vysvetlenie pre konkrétnu otázku a dopracovať sa v závere k vlastnému zisteniu, ktoré im nie je vopred známe. Deti si pri tom rozvíjajú spôsobilosť pozorovať javy, všímať si detaily, formulovať výskumné otázky, tvoriť predpoklady, plánovať a realizovať experimenty, merať, zaznamenávať namerané dáta, analyzovať ich, interpretovať, tvoriť z nich závery a zovšeobecnenia a tie aplikovať v iných situáciách.

Zippyho kamaráti

Zippyho kamaráti

Tento program je na našej škole orientovaný na mladších žiakov a jeho cieľom je podpora emocionálneho zdravia a duševnej pohody. Žiakom pomáha identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich, vytvárať a udržiavať priateľstvá, vyrovnať sa s osamelosťou a odmietnutím, a tiež prispôsobiť sa novým situáciám. Nehovorí im, čo majú robiť, ale namiesto toho ich nabáda, aby prišli s vlastným riešením problémov. Učí ich viac používať pozitívne stratégie, ako napríklad hovoriť pravdu, zveriť sa kamarátovi, premýšľať o probléme, snažiť sa zostať pokojný, vedieť sa ospravedlniť.

Second Step

Second Step

(združeniu PROFKREATIS plus je držiteľom licencie programu pre Slovensko)

Projekt je zameraný na prevenciu proti násiliu a redukovanie agresívneho správania u žiakov zvyšovaním úrovne ich sociálnych kompetencií a rozvíjaním ich prosociálnych zručností. Cieľom je naučiť sa používať adekvátne stratégie v medziľudských vzťahoch so svojimi spolužiakmi, rovesníkmi, rodičmi, učiteľmi a inými osobami. Žiaci sa učia empatii, ktorá je považovaná za centrálny prvok emocionálnej inteligencie. Zvyšovanie empatie je zároveň vo veľmi úzkom vzťahu k úrovni školskej výkonnosti.

FinQ

FinQ

(program finančného vzdelávania pod záštitou Nadácie Slovenskej sporiteľne)

Cieľom projektu je naučiť žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií, pričom problematika financií a rozvoja finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov.

Projekt podporuje kritické a systémové myslenie, čo znamená, že žiaci sa učia dôslednejšie zvažovať ako funguje svet financií a aký má význam. Učia sa tiež uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov. V tomto školskom roku budú realizované školenia pre pedagogických zamestnancov